Frihetsberövad?

Anhållen

En person får anhållas i avvaktan på att domstol ska pröva en fråga om häktning. En person får också anhållas om det är av stor vikt för utredningen. Ett beslut om att anhålla någon fattas av åklagare. Senast klockan 12 tredje dagen efter ett beslut om anhållande måste åklagaren göra häktningsframställan till domstol. Bestämmelser om att anhålla någon finns i 24 kapitlet, 6, 11, 12 och 13 § i rättegångsbalken. 

Häktad

En person som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott som kan leda till fängelse i ett år eller mer får häktas om det finns risk för att han eller hon

  • kommer att hålla sig undan
  • försvårar utredningen
  • fortsätter att begå brott.

Andra skäl till häktning kan till exempel vara att en person som är på sannolika skäl misstänkt för ett brott

  • är okänd och vägrar uppge sitt namn och sin adress
  • inte är folkbokförd i Sverige och det finns risk för att personen lämnar landet.

Beslut om häktning

Beslut om häktning ska som regel alltid fattas om brottet har minst två års fängelse i straffskalan. Beslut om häktning fattas av domstol. Efter att häktningen är beslutad ska åklagaren väcka åtal senast inom 14 dagar, men den tiden kan i vissa fall förlängas efter beslut av domstolen. Bestämmelser om häktning finns i 24 kapitlet, 1–5 och 18 §, i rättegångsbalken. Vidare info https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/hakte/

Att vara frihetsberövad

Den som är gripen, anhållen eller häktad sitter inlåst och har begränsad kontakt med andra personer, förutom sin advokat.

Om det finns risk för att den häktade försvårar utredningen får domstolen besluta att hans eller hennes kontakter med omvärlden ska inskränkas, till exempel att han eller hon inte får läsa dagstidningar, lyssna på radio eller se på tv. Bestämmelser om frihetsberövande finns i 24 kapitlet, 5 a §, i rättegångsbalken. 

Gripna och anhållna personer placeras normalt i polisarrest vid en polisstation. Häktade personer placeras i häkte, som Kriminalvården ansvarar för. Om den häktade inte har vissa restriktioner får han eller hon umgås med andra häktade.

Källa:  http://www.polisen.se